Registration

Registrer kl Scannernytt

Påkrevet informasjon

Please enter the name by which you would like to log-in and be known on this site.

Vennligst skriv inn passordet til kontoen din. Merk at det skilles mellom store og små bokstaver.

Vennlist tast inn en gyldig e-postadresse

Hva heter Norges nåværende statsminister

Tilleggsinformasjon

Dersom en eksisterende bruker av Scannernytt henviste deg hit, skriv inn brukernavnet her.

Alle klokkeslett i forumet kan automatisk bli satt til å vise korrekt tid i forhold til din lokalisering i verden. Bare velg den passende tidssonen fra listen under.

I tillegg, kan du stille inn valget for automatisk innstilling av sommertid.

Av og til trenger Administratorene å ta kontakt med deg via epost.

Dersom du ikke ønsker å motta disse meldingene, må du ta bort haken.

Forum Regler

For å fortsette må du godkjenne de følgende reglene:

Forum Rules

Registration to this forum is free! We do insist that you abide by the rules and policies detailed below. If you agree to the terms, please check the 'I agree' checkbox and press the 'Complete Registration' button below. If you would like to cancel the registration, click here to return to the forums index.

Generelle Regler

§ 1: Informasjon og formål
Nettstedene scannernytt.net, scannernytt.no og scannernytt.info er et privat og frivillig initiativ, som har til formål å være ledende nettsteder på formidling av informasjon rundt det meste som faller inn under betegnelsen radiokommunikasjon. Nettstedene ønsker å bidra til et godt miljø for alle med radiokommunikasjon som hobby,uansett hvilken gren av hobbyen man foretrekker, så lenge man holder seg innenfor rammenav gjeldende lover og regler.
§ 2: Drift og ansvar
Nettstedene blir til daglig driftet av en gruppe administratorer og moderatorer. Denne gruppen har som oppgave å se til at forumets regler blir overholdt, og foreta nødvendige tiltak dersom det blir brudd på reglene. Det er administratorgruppen som har det øverste ansvaret på nettstedene.
§ 3: Begrensning i innhold
Nettstedene har en stor og sammensatt medlemsmasse. Det har dessverre vist seg at det er nødvendig å sette begrensninger på hvilken type informasjon som er tillat å formidle på nettstedene på grunn av dette.
§ 3.1: Videreformidling
Det er ikke tillatt å videreformidle informasjon som er hørt på lukkede samband. Dette er i de fleste tilfeller taushetsbelagt informasjon, og skal derfor ikke spres videre.
§ 3.2: Streaming av samband
Det tillates ikke å linke til streaming av lukkede samband på disse nettstedene. Det gjelder både direkte og indirekte linking.
§ 3.3: Politikk, religion og annet støtende materiale
Nettstedene er både politisk og religiøst uavhengige. Diskusjoner som omhandler politikk og religion er derfor ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å formidle innhold som kan virke støtende for andre brukere. Det er heller ikke tillatt å ha noen av disse elementene i avatarer, signaturer og brukernavn på nettstedene.
§ 3.4: Reklame
Det tillates ikke å reklamere for eget firma / egen arbeidsplass på nettstedene. Dersom man ønsker å profilere eget firma eller arbeidsplass, kan man kontakte ledelsen på nettstedene for å komme frem til løsninger som tjener begge parter.
§ 3.5: Ulovlig programvare / elektronisk innhold
Nettstedene ønsker ikke å være en plass som formidler ulovlig programvare / elektronisk innhold. Det er derfor ikke tillatt å diskutere dette på nettstedene. I dette regnes alt som måtte bryte med en utgivers lisensbetingelser.
§ 3.6: Nettlenker
Det tillates ikke å formidle nettlenker til sider som inneholder ulovlige og upassende elementer. Det vil her si blant annet: Pyramidespill, pornografi, rasisme, osv.
§ 3.7: Modifikasjoner
Diskusjoner vedrørende modifikasjoner av radioutstyr er ikke tillatt. Det finnes dog noen unntak som er beskrevet i § 4.
§ 3.8: Ulovlig operasjon
Det tillates ikke diskusjoner hvor man søker eller gir informasjon om ulovlig bruk av radiokommunikasjonsutstyr.
§ 3.9: Personangrep
Personangrep tillates ikke på nettstedene.
§ 3.10: SPAM
Innlegg som kan betegnes som SPAM tillates ikke på forumet. I dette medregnes blant annet bevist dobbeltposting i flere forumkategorier, samt unødvendig / ekstrem bruk av såkalt "bumping".
§ 3.11: Annet
Nettstedenes ledelse forbeholder seg retten til å utøve skjønn i vurderingen av nettstedenes innhold.
§ 4: Unntak for modifikasjoner
Ref § 3.7 tillates ikke diskusjoner som omhandler modifikasjoner av radioutstyr. Det er gitt noen unntak som vil bli beskrevet, og begrenset, til innholdet i denne paragrafen.
§ 4.1: Mottakere
Diskusjoner vedrørende modifikasjoner av mottakere tillates.
§ 4.2: PR27, PMR446 og annet lisensfritt samband
Diskusjoner vedrørende modifikasjoner for bedre lydgjengivelse og forbedring av modulasjon tillates.
§ 4.3: Radioamatørutstyr
Diskusjoner vedrørende modifikasjoner av utstyr som skal brukes av radioamatører på radioamatørfrekvenser tillates. Det skal komme klart frem at vedkommende er lisensiert radioamatør fra NPT, eller annet lands utstedende organ, enten ved å oppgi kallesignal i signatur, profil, innlegg, eller i en privat melding til ledelsen på nettstedene. Det skal også komme klart frem at man ikke har til hensikt å ta seg ulovlig til rette på frekvenser man ikke har lov til å bruke.
§ 5: Bruk av innholdet fra nettstedene
Nettstedene inneholder en unik samling av informasjon, og erfaring har gjort det nødvendig å sette begrensninger på bruk av innholdet fra disse nettstedene.
§ 5.1: Salg og offentliggjøring
Innholdet fra nettstedene kan ikke selges eller offentliggjøres uten skriftlig tillatelse fra en samlet administratorgruppe.
§ 5.2: Urettmessig bruk
Sanksjoner kan utføres mot brukere som benytter innholdet fra nettstedene som eget materiale uten henvisning til hvor det er hentet fra.
§ 5.3: Uautorisert bruk
Nettstedene fraskriver seg alt ansvar ved uautorisert bruk av informasjon som finnes på nettstedene.
§ 6: Brukerkontoer
Følgende regler gjelder for brukerkontoer
§ 6.1: Begrensning for brukernavn
Det er ikke tillat å ha et brukernavn som strider mot nettstedenes regler. Dette omfatter blant annet brukernavn som kan oppfattes som rasistiske og provoserende for andre brukere. Det er også til enhver tid en liste med brukernavn som ikke tillates registrert.
§ 6.2: Antall brukere
Ingen personer som bruker nettstedene har mulighet til å inneha mer enn ett brukernavn på nettstedet uten å ha inngått en særskilt avtale med ledelsen.
§ 6.3: Unndragelse av informasjon
Det tillates ikke at det bevisst undras informasjon som kan brukes til å identifisere brukere ved brudd på nettstedenes regler. Dette innebærer at det blant annet ikke er tillatt å bruke midlertidige e-post tjenester, eller anonymiserende mellomlagringstjenester.
§ 6.4: Personlige brukerkontoer
Brukerkontoene til nettstedene er personlige. Dette vil si at man ikke har tilgang til å dele pålogningsinformasjon med andre.
§ 6.5: Signaturer
Det er ikke tillatt å bruke bilder i signaturen. Det oppfordres også til å holde signaturen så kort som mulig når det gjelder antall linjer. Det er en anbefaling at signaturen ikke overskrider 7 linjer.
§ 6.6: Loggføring
All tekst på nettstedene lagres sammen med informasjon om hvem som har skrevet teksten, når det er skrevet, og fra hvilken IP adresse det er skrevet. Kun nettstedenes ledelse har tilgang til denne informasjonen, og den vil kunne bli brukt som dokumentasjon både for nettstedene og, dersom det forlanges, av offentlige myndigheter.
§ 6.7: Inaktive brukere
Nettstedene forbeholder seg retten til å foreta opprydding blant nettstedenes inaktive medlemmer. Ved lengre tids inaktivitet kan brukerkontoer deaktiveres, og eventuelt fjernes. Fjerning vil kun forekomme dersom bruker ikke har noen innlegg på nettstedene.
§ 6.8: Fjerning av brukerkonto
Brukere på nettstedene har ikke krav på å få brukerkontoer fjernet. Dersom man ønsker dette, vil det bli en individuell behandling av en slik henvendelse. Det gjøres oppmerksom på at det kun er brukere uten innlegg på nettstedene som kan be om fjerning av brukerkontoen.
§ 7: Andre regler
Bestemmelser som ikke berøres av andre paragrafer.
§ 7.1: Sverting
Nettstedene forbeholder seg retten til å kunne utføre sanksjoner mot brukere som bevisst sverter, eller som har til hensikt å sverte nettstedene, nettstedenes brukere eller nettstedenes ledelse.
§ 7.2: Videreformidling av private meldinger og e-poster
Innholdet i private meldinger og e-poster skal ikke videreformidles uten at det foreligger en avtale mellom de involverte partene om at dette kan gjøres. Unntatt fra denne bestemmelsen er for bruk i interne formål blant nettstedenes ledelse.
§ 8: Sanksjoner
Nettstedene forbeholder seg retten til å håndheve reglene som gjelder for nettstedene, samt å treffe tiltak mot dem som bryter disse. Når et tiltak blir truffet, skal det i de fleste tilfeller gis beskjed til vedkommende om at dette har skjedd, og hva som er grunnen til dette. En slik beskjed skal enten gis i selve diskusjonen, som privat melding, eller pr e-post. Et hvert tiltak kan påklages i henhold til § 9. Nettstedene har følgende sanksjoner.
§ 8.1: Moderering
Moderering vil bli brukt i de fleste tilfeller av mindre brudd på nettstedenes regler. Moderering kan gjennomføres av både administratorer og moderatorer.
§ 8.2: Stenging
Diskusjoner på nettstedene kan stenges dersom de bryter nettstedenes regler, eller klart går i retning av dette. Begrunnelse skal da gis i tråden. Stenging kan gjennomføres av både administratorer og moderatorer.
§ 8.3: Sletting
Innlegg og diskusjoner kan slettes i sin helhet dersom de bryter nettstedenes regler. Slettinger kan gjennomføres av både administratorer og moderatorer.
§ 8.4: Advarsler
Ved brudd på nettstedenes regler, kan brukere ilegges en advarsel. Advarslene vil bli lagret i systemene, og kan brukes i vurdering ved eventuelt senere brudd på reglene. Advarsler kan gis både av administratorer og moderatorer.
§ 8.5: Tidsbegrenset utestenging
Brukere av nettstedet kan bli utestengt i en tidsbegrenset periode dersom det har forekommet grove, eller gjentakende brudd på nettstedenes regler. Utestenging kan kun gis av administratorer.
§ 8.6: Permanent utestenging
Brukere av kan bli permanent utestengt fra nettstedene ved svært grove, eller ved gjentakende overtredelser av nettstedenes regler. Utestenging kan kun gis av administratorer.
§ 8.7: Skjerping av sanksjoner
Dersom brukere som har blitt sanksjonert ikke respekterer de sanksjoner som er gitt, vil en skjerping av sanksjoner blir vurdert. Dette vil også gjelde ved videre brudd på nettstedenes regler under en eventuell sanksjonsperiode.
§ 9: Klage på sanksjoner
Sanksjoner gitt på nettstedene kan påklages til nettstedenes ledelse. Nettstedenes ledelse vil behandle denne klagen så snart som mulig, og komme med en tilbakemelding til klager. Følgende regler gjelder for klager på sanksjoner:
§ 9.1: Fremsettelse av klager
Klager skal fremsettes skriftlig til administratorer eller moderatorer i form av privat melding eller e-post.
§ 9.2: Sanksjoner under klagebehandling
En sanksjon opprettholdes under klagebehandling. Ved et eventuelt medhold i klage, vil den utførte sanksjon bli opphevet.
§ 9.3: Svar på klage
Etter klagebehandling, vil svar bli gitt i form av privat melding eller e-post.
§ 10: Reglers gyldighet
Denne paragrafen inneholder informasjon om reglenes gyldighet.
§ 10.1: Ikrafttredelse
Reglene som er gitt her trer i kraft ved publisering.
§ 10.2: Gyldighet
Reglene gjelder frem til annen informasjon blir gitt.
§ 10.3: Endringer
Reglene kan endres uten forhåndsvarsel, og det er brukernes eget ansvar og holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler.